דף הבית

כתב התחייבות הקורא

  1. השאלת פריטים בספרייה ניתנת חינם עפ"י חוק. הרישום לספרייה מותנה בהפקדת צ'ק ביטחון.
  2. הפיקדון הינו חד פעמי בסך של 80 ₪ עבור כל פריט עבור כל מנוי. ניתן להגדיל את המנוי עד 8 פריטים בפיקדון של 80 ₪ לפריט. הפיקדון יוחזר לקורא שיחליט להפסיק את המנוי ויודיע על כך לספרייה בכתב.
  3. באחריות הקורא לעדכן את הספרייה בכל שינוי בפרטי הרישום שלו. העדר עדכון אינו פוטר אותו מעמידה בכתב ההתחייבות.
  4. תנאי השאלת פריטים בספרייה:
   1. ספרי עיון וקריאה ניתנים להשאלה ל 30 ימים.
   2. הארכת משך ההשאלה מתאפשרת רק אם הפריט אינו מוזמן על ידי קוראים אחרים.
   3. ניתן להאריך את משך ההשאלה טלפונית, באתר ובספרייה לפני תום מועד ההחזרה.1couple read books
   4. המנוי הינו משפחתי. כל קורא במנוי המשפחתי רשאי לשאול עד 2 פריטים. 
  5. איחור בהחזרת פריט:
   1. עפ"י חוקי הספרייה, קנסות מוטלים על איחור בהחזרת פריטים.
   2. על כל יום איחור יחויב הקורא ב 1 ש"ח.
   3. הספרייה תחלט את הפיקדון במקרה איחור של למעלה מ 3 חודשים בהחזרת פריט. קורא שפקדונו יחולט, יצטרך להירשם לספרייה מחדש.
   4. הקורא אחראי להחזרת הפריטים שברשותו בשלמותם. אם פריט אבד או ניזוק, חייב הקורא לרכוש את הפריט. אם לא ירכוש את הפריט, יחולט פקדונו.
  6. קורא חדש מתבקש למלא את "כתב ההתחייבות למנוי בספרייה" ולחתום עליו. הנהלת הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לא להשאיל פריטים ולהפסיק את המנוי למי שאינו עומד בתנאי כתב התחייבות זה ו/או עובר על הוראות מדיניות הספרייה, כולן או מקצתן.

תפריט נגישות